Транспортна политика на Европейския Съюз

Развитието и усъвършенстването на националните транспортни системи на отделните европейски страни е предпоставка за усъвършенстване и на европейската транспортна система.

Стратегията на ЕС в областта на транспорта се изразява преди всичко в подобряване и рационално използване на инфраструктурата и транспортните средства. Също така постигане на по-голяма сигурност за потребителите на транспортните услуги и по-добра защита на околната среда.

За постигане на тези стратегически цели се планира да се изградят транс-европейски пътни мрежи, както и да се осигури висока степен на интеграция на различните видове транспорт, осигуряващи по-ефективно международно допълване и взаимодействие.

Формирането на европейска транспортна система има важно икономическо значение.

Нейното функциониране позволява да се осъществят ефективни регулиращи мерки от ЕС за осигуряване на по-рационално транспортно обслужване на отделните стопански отрасли, а също и на населението. По-конкретно това може да се осъществи чрез целенасочени законодателни мерки, а също и с провеждането на добре обоснована транспортна политика.