Поверителност

І.Кои сме ние

https://psgtransport.eu.

В  качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на транспортни услуги, ”ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД отговаря на всички изисквания на новият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) или накратко (GDPR), приет от Европейския съюз.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Пълното име на акта е РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Документът ще бъде наричан в този документ Регламента или GDPR или ОРЗД

Текстът му на всички европейски езици можете да прочетете ТУК:  (GDPR),
Настоящата декларация за поверителност влиза в сила на 25.05.2018 г.

”ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД е администратор на лични данни, и събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Данни за Администратора:

Наименование ”ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД с ЕИК   Местоположение: гр. София, Държава: България, Адрес на управление: София, ЖК Хаджи Димитър,   ул. „Макгахан“ No 55, България, Адрес за корреспонденция: София, ЖК Хаджи Димитър,   ул. „Макгахан“ No 55, България

ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги или като наш служител (ако сте спедитор, който изпраща заявки за превоз към нас). Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, ”ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни (Например ако вие сте фирма за международен транспорт, която ни ползва като спедитор)

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

С Длъжностното лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Стефан Георгиев, Email:   Тел:  

ІІ. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява  

2.1. „Обикновени” лични данни:

 • Собствено име и фамилия;
 • Домашен адрес;
 • Дата на раждане/възраст
 • Имейл адрес, като например име фамилия@домейн.com;
 • Номер на лична карта/паспорт за самоличност;
 • Адрес на интернет протокол (IP);
 • Идентификационен номер на „бисквитка“.

Нашият сайт https://psgtransport.eu използва бисквитки, без които нито един от сайтовете не би могъл да ви предостави коректни услуги. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

2.2Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране на системата на уебсайта, като ни позволяват да поддържаме логическа сесия между вашият клиентски браузер и съвъра.

Аналитични бисквитки

Тези бисквитки ни дават информация за броя посещения в нашия сайт и благодарение на тях можем да анализираме дали нашите потребители работят лесно с него и дали сме дали отговор на често задаваните въпроси (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те само ни показват дали сте разгледали повече от една страница от сайта ни, колко пъти сте посетили дадени страници, дали използвате мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки ви позволяват да ви предоставим по-персонализирана услуга (например запазване на последно търсене на оферта) и така да се възползвате най-оптимално от функциите на сайта ни. Те не съхраняват личната ви информация.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др. Ние не ползваме такива бисквитки, но ако кликнете върху рекламните съобщения в сайта, то те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те също не съхраняват никаква лична информация.

Във ваша власт е да направите настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт. За целта влезте в настройките на браузера, който ползвате и следвайте инструкциите. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно да ограничите и функционалността на сайта на собственото си устройство.

2.3. Специални категории данни, които обработваме:

 • ЕГН (Единен граждански номер) – в случаите, когато това е необходимо за да изпълним договорните си отношения, или ако сме задължени от закона.
 • Чувствителни данни: данни за здравословното ви състояние и психическото ви състояние (съгласно изискванията към лицата, които осъществяват международен транспорт, както и за сключване на медицински застраховки и/или при възникване на застрахователно събитие по време на пътуване, както и болничен лист ако сте наш служител)

2.4. Цели и принципи на използване на личните данни, които събираме:

 • Обработването на вашите данни ще е с цел да изпълним (и/или да сключим) договор за предоставяне на транспортна услуга – основание чл. 6, ал. 1 от Регламента, а именно:
 • Изпълнение на задълженията на ”ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД по договор с Вас; (в това число: за защита на правата и законните интереси на Вас ако сте наш служител, и/или  за да можем да защитим жизнено важни ваши интереси, ако настъпи застрахователно събитие и вие сте наш шофьор и в този момент не сте в състояние да реагирате)
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ”ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД (моля вижте подборно информация за това в сектора за основанията, които ни дават право да обработваме данните ви).
 • За целите на законния (легитимния) интерес на ”ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД.
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД приема и съхранява само данните, които са необходими и относими към предоставяната услуга.

ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД не приема и не обработва лични данни „по подразбиране“, дори когато са получени от друг администратор след искане за прехвърлянето им, както и не съхранява всички получени данни.

Ако получените данни съдържат данни от трети лицаПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД  съхранява данните под контрола на субекта заявител. Тези данни се управляват само за неговите нужди, но не и за други цели на ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД

Ако сте наш служител:

Освен горепосочените цели (доколкото изпълнението на договорите с клиентите се извършва чрез вас), също и за защита на правата ви и законните ни интереси, както и за защита на Вашите права и законни интереси,  за целите на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство (КТ, КСО, ДОПК) и за целите на договорните правоотношения  в изпълнение на длъжностната ви характеристика. Обработването на данните за здравното Ви състояние са необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, както и по Закона за лекарската експертиза и КСО (за обезщетение при болничен, за осигуряване при майчинство и пр.)  По отношение на Вас се прилагат и законовите основания за обработване на специални (чувствителни данни) по  КОНВЕНЦИЯТА за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR),  Закона за автомобилните преводи, Законите регламентиращи превоза опасни товари, Конвенцията за психотропните вещества, Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета, наричан по-нататък „Регламент 561/2006“ и на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, съставена в Женева на 1 юли 1970 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (обн., ДВ, бр. 99 от 1995 г.; изм., бр. 27 от 2012 г.), наричана по-нататък „AETR“. 2. (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.; изм., бр. 9 от 2017 г.) Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (OB, L 60/1 от 28 февруари 2014 г.), наричан „Регламент (ЕС) № 165/2014″, или AETR.

2.5. Основанията, които ни дават право да обработваме вашите данни са:

2.5.1. Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение:

 • Законите ни задължават да обработваме данните ви за целите осъществяването на дейността на международен и вътрешен транспорт на обикновени товари, както и на договорите за превод на специални товари, психотропни вещества и опасни товари. В този случай ние сме длъжни да докажем психическата и здраванат пригодност на нашите шофьори, както и необходимата професионална квалификация, /или свързани с тях услуги: КОНВЕНЦИЯТА за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), Закона за автомобилните преводи, Законите регламентиращи превоза опасни товари, Конвенцията за психотропните вещества, Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета, наричан по-нататък „Регламент 561/2006“ и на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, съставена в Женева на 1 юли 1970 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (обн., ДВ, бр. 99 от 1995 г.; изм., бр. 27 от 2012 г.), наричана по-нататък „AETR“. 2. (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.; изм., бр. 9 от 2017 г.) Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (OB, L 60/1 от 28 февруари 2014 г.), наричан „Регламент (ЕС) № 165/2014″, или AETR, съгласно който се издава и УДОСОТВЕРЕНИЕ образец А1, наред с това сме длъжни да обработваме данните и според други вътрешни актове актове като Закона за движение по пътищата, Закон за автомобилните превози  чл.12 ал.5  съгласно който Неразделна част от удостоверението за регистрация е списък на превозните средства, с които се извършват превозите и списък с данните на водачите, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, Чл.14 ал.4 и 5 Закон за автомобилните превози  от Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да притежават познания, придобити чрез посещения в курсове за професионално обучение, и свидетелство за успешно положен изпит. Свидетелството се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и е със срок на валидност 5 години. Наред с горепосочените документи се изискват и удостоверения за психична пригодност и медицински свидетелства за съответната категория водач на МПС и специалните формуляри при превоз на опасни товари и психотропни вещества и/или лекарства.
 • По Кодекса за застраховането за да сключим медицинска застраховка във връзка с превоза и/или да обявим настъпило събитие пред застрахователя.
 • По ДОПК и ЗДДС за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури)
 • По закона за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото)
 • По закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ПОС терминали). ВАЖНО е да се отбележи, че през виртуален ПОС плащането е директно към банката, през системата БОРИКА. Ние не обработваме финансова и банкова информация. Това прави само вашата банка и системата БОРИКА. В този смисъл разплащането през виртуалния ПОС терминал не е по-различно от разплащането през физически ПОС терминал.
 • По закона за банките и банковото дело (във връзка с разплащанията и по закона за мерките срещу изпирането на пари)
 • По ГПК и/или НПК за защита при правни претенции

2.5.2. Обработването на вашите данни въз основа на сключения договор с вас.

2.5.3. Обработването се основава на вашето съгласие. (в случай, че не е налице някое от горепосочените законови основания);

2.5.4     По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве (когато при пътуването избухне епидемия и за да ви предпазим от риска);

2.5.5     За статистически цели (в този случай данните обикновено са деперсонифицирани или анонимни).

2.5.6     За упражняването или защитата на правни претенции (например при трудова злополука или претенция по АВТОКАСКО)

2.5.7     Когато възлагате на ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД да обработва лични данни на трето лице (например спедитор) за целите на използването на услугата, ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни за това трето лице.

2.6. Законните интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за най-общо са следните:

 • Ние сме търговско дружество, което осъществява дейност по международен транспорт на товари – легитимният ни интерес е пряко свързан с осъществявания от нас предмет на дейност, за осъществяването му, както и за изпълнение на договорните ни отношения – предоставяне на транспортна услуга (и свързани с нея правоотношения).
 • Интересите на ”ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД и на третите страни в областта на търговията, правната сигурност и данъчната политика произтичат от естеството на осъществяваната от нас търговска дейност.
 • Ние сме лицензирани
 • Третите страни, които работят за нас са счетоводители, спедитори и агенти, превозвачи, адвокати, застрахователи, товародатели и товарополучатели, – техният законен интерес произтича пряко от реализираната от тях търговска дейност или дейност по защита на правния интерес.

2.7. Следните организации/лица е възможно да получат личните ви данни:

 • Обслужващата ни счетоводна фирма (закона за счетоводството)
 • Консултантите по безопасността при превоза
 • Администрациите – ДАИ, Инспекцията по труда,
 • Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
 • Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (във връзка с тахографите)
 • Превозвачи
 • Спедитори
 • Адвокатската кантора/адвокат/юрист (в случай за защита на легитимния ни интерес)
 • Застрахователната компания
 • НАП
 • Органите на държавната власт
 • Контрагенти по договор
 • Охранителни фирми към местата за товаро-разтоварни работи
 • Други търговци
 • Съд
 • Контролни органи в трети страни (членки на ЕС и Европейското икономическо пространство, така и извън еврозоната)

ІІІ. Принципи при обработване.

Ние спазваме следните принципи при обработване на данните ви:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ІV. Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с подаване на заявление за оттегляне на съгласието  чрез  имейл (писмо) със свободен текст.

 1. Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Ние нямаме намерение да предадем вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие, освен ако не се налага за целите на договора (например пътуване в страна с визов режим) .

VІ. Ние не продаваме вашите данни на никого!

ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД може по собствена преценка да изпраща част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (например на охраната на завода, в който ще влезете с автомобила, за да получите товара)

VІІ. Период на съхраняване на данните

ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД ще съхранява Вашите лични данни в следните срокове:

 1. При законови основания:
 2. Чл.32 от КОНВЕНЦИЯ за договора за международенавтомобилен превоз на стоки (CMR). Исковете, свързани с превози, подчинени на тази конвенция, се погасяват с изтичането на едногодишен давностен срок. Обаче в случай на измама или на грешка, приравнена към измама според закона на сезирания съд, давността е три години. Давностният срок тече: а) в случай на частична липса, повреда или забава – от деня, в който стоката е била доставена; б) в случай на цялостна липса – от тридесетия ден след изтичане на уговорения срок, а ако не е бил уговорен такъв – от шестдесетия ден от деня на приемането на стоката за превоз от превозвача; в) във всички други случаи – от изтичането на тримесечен срок от датата на сключване на превозния договор.Посоченият по-горе ден за начало на давностните срокове не е включен в тях. 2. Писмената рекламация спира давността до деня, в който превозвачът отхвърли писмено рекламацията и върне приложените към нея документи. В случай на частично признаване на рекламацията давността продължава да тече само за останалата спорна част от рекламацията. Доказването на фактите на получаване на рекламацията или на отговора и на връщане на приложените документи е в тежест на страната, която се позовава на тези факти. Следващите рекламации със същия предмет не спират давността. 3. Освен в случаите, предвидени в разпоредбите на параграф 2 по-горе, спирането на давностните срокове се урежда от законите на страната на сезирания съд. Същото се отнася и до прекъсването на давността.
 3. За определени книжа, като Удосотверение А1 и Удостоверения за психическа пригоднос и лицензи за опасни товари 6 (шест години) Срокът се изчислява по следния начин – Три години (3) след приключванена датата на превоза за проверка от ДАИ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор + (плюс) 3 години по ЧМР във връзка със сроковете за рекламация, ако допуснем, че е предявена в последния ден на изтичане на удостоверението. Срокът подновява с всяко ново удостоверение.
 4. До изтичане на общата петгодишна давност при договорни отношения, (напр. чл.111 от закона за задълженията (с възможност за удължаване до 6 месеца за движение на правна преписка „без движение”, след датата на изтичане на горепосочения срок)
 5. Относно финансовите разплащания – по закона за счетоводството 10 години, и/или до завършване на ревизията и/или насрещната проверка от НАП (ако е същата не е приключила преди изтичането на 10 –те години).
 6. При трудови и осигурителни правоотношения 50 (петдесет) години, след датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
 7. При съдебни производства до изтичане на 5 години след архивиране на делото в съда. (с оглед събиране на разноски) В случаите на свързани дела (например, при които едното се явява преюдициално на другото – срокът изтича и за двете дела с изтичането на петата година по отношение на последното във времето – например незаплатен самолетен билет при ползвана услуга: наличие на преюдициално заповедно производство и последващо изпълнително за събиране на неплатени разноски).
 8. При договорни основания (освен ако обработването не е на законово основание и ако закона не ни задължава да запазим данните ви за по-дълъг срок): С изтичане на срока, в който могат да се предявят претенции по договора (общата давност е 5 години, освен ако даден закон не предвижда по-дълъг срок)
 9. Данните ви ще бъдат съхранявани на хартиен и електронен носител, при разработена политика и организационни мерки за сигурност в съответствие с Регламента.
 10. При ваше съгласие – докато е необходимо за целите, за които е дадено или при оттегляне на съгласието: Вижте процедурата за унищожаване на данните тук.

VІІІ. Вашите права са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона се наричате субект на данните) имате следните права:

имате право да поискате копие от Вашите лични данни от  

 • и право на достъп по всяко време до личните си данни;

имате право да поискате от  

 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

имате право да поискате от  

 • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

имате право да поискате от  

 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • Когато сте оттеглил своето съгласие;
 • Когато сте възразил срещу обработването,
 • Когато обработването е незаконосъобразно;
 • Когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • Когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

ВНИМАНИЕ: Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

o          за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

o          по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

o          за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

o          или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

o          при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

ІХ Вие:

 • имате право да поискате от ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани търговски съобщения) Ние не осъществяваме такъв към настоящия момент, но е възможно рекламодателите на сайта ни да го правят;
 • Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Х. Имате право на жалба до надзорния орган

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД) (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД) или директно до Длъжностното лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ Декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Също така, отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Лични данни, които са станали анонимни по такъв начин, че лицето не е идентифицирано или вече не може да се идентифицира, вече не се считат за лични данни. За да бъдат данните действително анонимизирани, анонимността трябва да бъде необратима. Ако могат да бъдат използвани за повторно идентифициране на дадено лице, остават лични данни и попадат в приложното поле на ОРЗД.”

КОИ ДАННИ НЕ СА ЛИЧНИ?

Примерите за данни, които не се считат за лични данни, включват:

 • Регистрационен номер на дружество;
 • Имейл адрес, като например инфо@дружество.com;
 • Анонимни данни.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние не продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД)  може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас или на горепосочените лица, без коит оне бихме могли да осъществяваме предмета си на дейност или да изпълняваме договорните си задължения – например ние трябва да съобщим на охраната на завода в Германия, кое е лицето което ще управялава камиона, за да може да влезе през портала и да разтовари стоката.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД).

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (Изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго- например да покажем на Автомобилнат аинспекция, че имате удостоверение за психическа пригодност).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД) събира, съхранява и използва предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. (Виж подробно пункт VІІ)

Взели сме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. Разполагаме с интегрирана система за защита на информацията а именно персонални акаунти за достъп, защитени входове с username и password и работим с криптирани данни, както на операционните системи под защитната стена файърwall, така и при използването на криптираните канали до сървърите със системи SSL. С бази данни се съхраняват и в облачната услуга на Google. Разработен е механизъм за известяване на лицата при неоторизиран достъп до данните. Ние не съхраняваме локално данни на компютрите на служителите. Те минават от там в процеса на обработка. Всеки служител разполага с ограничен дотъп само до информацията, която е необходима за извършване на неговите задължения При подадено писмено и/или email заявление от клиент с еследва процедурата по уведомяване. Клиента се съгласява да предостави данните като обелязва отметка на website-a при регистрация/резервация

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД) по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Данни за контакт на Длъжностното лице с когото можете да се свържете
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД) или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (връзка към фомуляр) или да отправите искане на посочените контактни данни на (ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” ЕООД), или директно на посочените контактни данни на Длъжностното лице по защита на данните.

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да удостоверите самоличността си еднозначно – лични документи, клиентски номер, електронна карта.

Местоположение:

Държава: …………………………………………………………………………………………..

Адрес: ………………………………………………………………………………………………..

Телефон: …………………………………………………………………………………………………..

Ел. поща: …………………………………………………………………………………………………..

Интернет страница: …………………..…………………………………………………………………

С нашето Длъжностното лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща:  

Тел:  

Информацията и исканията се обработват безплатно, с изключение на законово регламентираните случаи, в които администраторът има право да определи разумна такса.

СЪГЛАСИЕ

Съгласявайки се с Декларацията за поверителност относно нашата Политика за обработване на лични данни, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни за посочените цели.